عيادت مؤمن مریض مخصوصاًکه اگر نسبتی یا دوستی با انسان داشته ویا حقی به گردن انسان داشته از مستحبات مؤکد ویک وظیفه انسانی ودینی است ونیز تشیع جنازه یعنی همراه جنازه رفتن وحضور در مراسم دفن مستحب مؤکد است هر چند که برای میت خاصتی ندارد اما بعنوان احترام به او وگرفتن عبرت وهشدار برای آینده انسان و آمادگی برای چنین روزی ضرورت دارد اما غسل دادن میّت وکفن نمودن ونماز بر او ودفن او در خاک چهار واجب کفایی شرعی است ویک نوع حرمت گذاشتن به بدنی است که سالهابوسیله آن عبادت نموده ویا خدمت به دین ویا انسانها ی دیگر نموده ودفن که از همه مهمتر است بدین جهت که بدن انسان پس از مرگ به سرعت فاسد ومتعفن شده واگر دفن نشود موجب وهن وبی حرمتی به میّت و ناراحتی دیگران می باشد از این رو لازم است قبل از آنکه آثار فساد در او ظاهر شود آنرا دفن نمایید واما تلقین خواندن در حال دفن نه برای یاداوری به میت است زیرا ( و ما انت بمسمع منت فی القبور ) فاطر ۲۲ یعنی تو نمی توانی به کسانی که در قبر ها هستند بشنوانی چون کسی که وارد قبر می شود یعنی میت قدرت شنیدن ندارد  بلکه برای متوجه نمودن وعبرت دیگران می باشد وآنچه در روایات شیعه آمده مربوط به حال احتضار  است نه پس از مرگ  واما عهد نامه واینکه چهل نفر مؤمن گواهی وامضاء کنند که (اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً)در صورتیکه دنباله آن میگویند (وانت اعلم به منا )خدایا تو آگاهتری به او از ما بی معنی است زیرا خداوند که میگوید (ونکتب ماقدمواوآثارهم وکل شی)نیازی به این عهد نامه ندارد ومگرملایکه در قبر از میت سند میخواهند مگر آنکه بگوییم این برنامه جنبه روانی برای حاضرین وامضاء کنندگان دارد که سعی کنند با خوبی کردن وخوب بودن مورد لطف دیگران باشند وبعداًچنین گواهی را برای آنان بدهند واما کفن نمودن میت در کفنهایی که از مکه ویا اماکن متبرکه دیگر که بر آنها قرآن ویا دعاهایی نوشته شده تهیه می کنند که این  یک نوع سوء استفاده از جهالت مردم می باشد چون در معرض فساد بدن  میّت می باشد حتما ًبی حرمتی به قرآن ودعاهای نوشته شده است ومیت هم در آن تاریکی بر فرض زنده شدن نه میتواند بخواند ونه ملایکه با آن کار دارند ونه خداوند عالم السروالخفیات را میتوان فریب داد وهمچنین چوب تر در زیر بغل میت گذاشتن ویا عقیق وتربت وامثاله در دهان میت ویا همراه او گذاشتن اینگونه کارها نمیتواند تاثیری در وضع میت داشته باشد وروایاتی که در این باره نقل شده خبر واحد ویا بدون سند بوده وگذشته ازآنکه غیر معقول است با آیات قرآن متناسب نیست چرا که  (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره )باعمل کار دارند نه با این تشریفات واما خواندن نماز وقرآن وخیرات ومبرات وصدقات برای میت که سفارش هم شده جزءاعمال ما تاخر در نامه عمل میت منظور میگردد همچنانکه در عمل شخص عامل هم محفوظ است ومهمترین اثری که بازماندگان باید به آن توجه نموده وعمل نمایند رفع مظالم ودیونی است که برذمه میت بوده وجبران حقوقی است که در زمان حیات از مردم ضایع نموده.    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 19:49  توسط کاظم  |